Informace k soutěžímVšechny informace k předmětovým soutěžích jsou zveřejňovány na Portále Plzeňského kraje v sekci Soutěže.

Plzeňský kraj (plzensky-kraj.cz)


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
JÍZDNÉ ŽÁKŮ A OSOB VYKONÁVAJÍCÍCH DOZOR NAD ŽÁKY

Přefakturace jízdného_příloha FA pro školy 

Středisko služeb školám, Plzeň, Částkova 78, které je OŠMS KÚPK pověřeno finančním vypořádáním soutěží, bude náhradu prokázaných nákladů na dopravu veřejným dopravním prostředkem (dále jen "jízdné") na okresní a krajská kola vědomostních soutěží a zpět hradit na základě přefakturování nákladů proplaceného vysílající školou po skončení všech soutěží. Organizátor může, pokud to bude z ekonomických důvodů výhodnější, zajistit k dopravě do místa konání soutěže zvláštní autobus/mikrobus. Účastníci soutěže jsou povinni si zajistit použití nejekonomičtější způsobu dopravy. Upřednostňováno budou proplácení faktur na dopravu veřejným dopravním prostředkem.
Školy mohou zažádat o proplacení jízdného žáků a osob vykonávajících dozor nad žáky na základě vystavení maximálně dvou hromadných faktur ročně za jízdné žáků a osob vykonávajících dozor nad žáky na všechny soutěže, a to za období leden až červen 2023, kdy je fakturu nutné zaslat do 30. 6. 2023, za období září až prosinec 2023 do 14. 12. 2023. Souhrnné faktury budou vystaveny na Středisko služeb školám, Částkova 78, 326 00 Plzeň, IČO: 49777700, a jejich přílohou bude tabulka s uvedením počtu žáků v jednotlivých soutěžích, dozorujících a výší jejich jízdného. Věcnou správnost odsouhlasí organizátor okresního, resp. krajského kola soutěže. Statutární zástupce školy svým podpisem a razítkem na faktuře stvrzuje soulad mezi skutečnou výší jízdného žáků a výší fakturované částky, soutěž uvedenou v tomto dokumentu, okresní a krajské kolo). Není třeba dále dokládat kopiemi prvotních dokladů – jízdenek žáků a osob vykonávajících dozor nad žáky.
Do těla faktury uvedou školy následující text: Fakturujeme Vám náklady za jízdné žáků na okresní a krajská kola vědomostních soutěží v roce 2023 a zpět, a dále pak náklady za jízdné osob
Metodický průvodce k zajištění soutěží a přehlídek v roce 2023
- 6 -
vykonávajících dozor nad žáky z „název školy“ částku ve výši „xxxx Kč“. Podrobný rozpis je uveden v příloze faktury.
Středisko služeb školám, Plzeň, Částkova 78 si vyhrazuje právo upravit výši proplaceného jízdného s ohledem na výši přidělené dotace/příspěvku.

___________________________________________________
______________________
MATEMATICKÝ KLOKAN

Materiály pro letošní ročník Matematického klokana, který se uskuteční 17.3.2023,
byli dne 6.3. 2023 rozeslány na školy.

Pokud jste je nobdrželi, na pištěna mail:
muzik@ddmtachov.cz
nebo zavolejte na tel.:
739 037 373

Kvůli prázdninám v našem okrese proběhne MK v pondělí 20.3.2023!
 
 
Výsledky (Statistiku účasti za okres Tachov) prosím, doplňte do přiložené tabulky (do sloupečků označených okresem Tachov), uveďte jména žáků na prvních třech místech v každé kategorii (rozlišujete podle dosažených bodů) a zašlete na e-mail:
 
Výsledky zašlete na adresu zuzanakalcikova@goas.cz  – do pátku 24. 3. 2023 
 
V kategoriích Cvrček, Klokánek, nyní již i Benjamin, Kadet Junior a Student, potřebujeme znát všechny řešitele, kteří dosáhli tří nejvyšších bodových ohodnocení!  V případě, že stejný počet bodů obdrží více soutěžících, sdělte prosím všechna jména. Ještě jednou upozorňujeme, že u nejlepších řešitelů uvádějte plné jméno a příjmení (ne pouze P. Nováková), název a přesnou adresu školy (včetně PSČ) a třídu!!!
 
Nově pak platí, že pokud chce některý žák psát vyšší kategorii, než pod kterou spadá, tato možnost tady je, ale je potřeba dodržet veškeré podmínky. Tedy u prvňáčků to asi nepůjde, neboť ještě neumí číst a není možné, aby mu zadání někdo předčítal, nesmí být u něj jiná osoba.
Dále pak platí, že na školách, kde MK nepořádají a žák se chce soutěže účastnit, je možnost přidat se ke kategorii na škole, kde MK probíhá.
 
Všichni účastníci soutěže dávají svou účastí souhlas se zpracováním osobních údajů podle GDPR. Je třeba jim tuto skutečnost před začátkem soutěže ještě oznámit.
 
Příloha s názvem „Matematický_klokan_2023" obsahuje: listy za jednotlivé kategorie a list pro zapsání nejlepších za každou kategorii.


Správné odpovědi budou přístupné až v den soutěže, 17. března.
 
Přístupová hesla k zadání jsou jako vždy v souboru HESLA MK 2023.
 
Informace k soutěži: https://matematickyklokan.net
 

_____________________________________________________________________

Umělecké soutěže / RECITACE

Vzhledem k letošní změně financování předmětových a uměleckých soutěží došlo k situaci, kdy finanční tok a podpora z MŠMT jde na různé instituce, které by pak měly soutěž zajišťovat.

DDM Tachov je pro letošní školní rok 22/23 pověřen Plzeňským krajem zajištěním „pouze“ předmětových soutěží.

Umělecké soutěže by pak měly fungovat přes Útvar pro neprofesionální umělecké aktivity ARTAMA, nebo přes Uměleckou radu ZUŠ.

Okresní kolo Přehlídky dětských recitátorů (Recitace) by měla tedy sice proběhnout obvykle v DDM Tachov, ale již nejsme organizátory (zajišťuje ARTAMA).

Jelikož neznáme přesné podmínky a fakticky ani financování této přehlídky, nemůžeme tedy s jistotou říct, jestli soutěž skutečně proběhne a jak to například bude s proplácením jízdného pro školy z okolí.

Shrnutí:
Termín Recitace 10. 3. 2023 v DDM Tachov zatím platí.

Propozice a harmonogram:
Propozice recitace 2023
Harmonogram okresního kola recitace 2023 
Přihláška do Celostátní přehlídky dětských recitátorů 2023 

Jízdné se nejspíš proplácet nebude.

Sledujte naše stránky: Předmětové soutěže (ddmtachov.cz)

S dotazy se obracejte na garanta okresního kola:

Terezie Pecharová, ZUŠ Stříbro, Kostelní 106, 349 01 Stříbro
Mail: terka.hirt@seznam.cz   
Telefon: 774 622 400.
 _________________________________________________________________________

ZO

Vyhlášení jubilejního 25. ročníku Zeměpisné olympiády.
V propozicích naleznete veškeré podrobnosti a detaily pro letošní ročník. Pokud nenastane žádná mimořádná situace, bude se ZO letos konat prezenčním způsobem. Nebudou již tedy probíhat registrace přes online systém IS MUNI, jako v předchozích letech. Školní kola jsou organizována jednotlivými školami (s možností využití centrálního zadání – není povinné), okresní kola SVČ/DDM na okresech a krajské kolo KCVJŠ v Plzni. Celostátní kolo se pak uskuteční opět v Praze na PřF UK.
Zadání okresního kola bude distribuováno počátkem února 2023.
Zadání krajského kola pak bude distribuováno počátkem března 2023.
 
V případě zhoršení epidemické situace jsou organizátoři z PřF UK připraveni strukturu soutěže operativně pozměnit, doufáme však, že k tomu již v letošním roce nedojde.

Organizační pokyny k OK ZO 
 
propozice_ZO_22_23 

ZO 2023 organizacni zajisteni OK 
 
Aktuální informace k Zeměpisné olympiádě
(Mail od 
RNDr. Jakub Jelen, Ph.D.):
-Zadání školních kol (nepovinné) bylo na přihlášené školy rozesláno koncem listopadu – pokud má někdo o materiály stále zájem, je možné je dodatečně přeposílat (odkaz zde: https://drive.google.com/drive/folders/10MBRVxgA_la09wm2SCvUlpYyranuPvYe?usp=sharing).
-Bohužel se mi stále hromadí dotazy ohledně registrace škol do soutěže – ještě jednou tedy připomínám, že podzimní registrace byla pouze pro zájemce o výše uvedené zadání – nijak ale nenahrazuje registraci do soutěže jako takové, nenahrazuje ani registraci do jednotlivých krajských systémů apod. Pořád platí to, že se školy musejí hlásit svým okresním / obvodním garantům, kteří jim následně budou sdělovat další podrobnosti (např. místo a čas konání okresního kola apod.).
-Počet postupujících do okresního kola – zde se mi také množí dotazy – v propozicích je uvedeno, že mohou postupovat maximálně 3 soutěžící za školu (v každé kategorii). Samozřejmě ale stále platí, že si jednotlivé okresy / okresní komise mohou počet upravit / snížit (např. z kapacitních či organizačních důvodů). Rozhodující slovo má vždy daná okresní komise, která ví, kolik škol se účastní apod. Není tedy potřeba podléhat jakémukoliv nátlaku ze stran škol, pokud by někde docházelo k nepřesnostem či nedorozuměním, neváhejte mi případné stížnosti přeposílat, ale vždy budeme jako hlavní organizátoři respektovat Vaše konkrétní rozhodnutí a specifika. Rozhodně žádnému okresu / kraji nic centrálně „nenařizujeme“.
-Na základě změn v organizaci na MŠMT jsme k 1. 1. 2023 vydali nový organizační řád soutěže – nedochází k žádným výrazným změnám, již však nyní není schvalován a vydáván ministerstvem, ale organizátory ZO. Pro případné zájemce je k dispozici zde: https://zemepisnaolympiada.cz/organizacni-rad.phtml
-Zadání okresních kol ZO Vám rozešlu počátkem února 2023.
 
Závěrem vás prosím, zda byste mohli tento email přeposlat i vašim dalším kolegům na jednotlivá další pracoviště, případně informace ohledně registrace přímo na školy (pokud uznáte za vhodné).
V případě jakýchkoliv dotazů se na mě neváhejte opět kdykoliv obracet.

 ---
RNDr. Jakub Jelen, Ph.D.
hlavní organizační garant Zeměpisné olympiády
www.zemepisnaolympiada.cz

E-mail: jakub.jelen@natur.cuni.cz
Tel.: +420 728 368 944
________________________________________________________________________

BiO

Vážení organizátoři školních kol Biologické olympiády,
dne 21.11. bylo na školy mailem zasláno zadání a autorské řešení školního kola pro kategorie C a D.Vážení organizátoři školních kol Biologické olympiády,
dne 9.1.2023 byly na školy mailem zaslány materiály k pořádání školního kola pro kategorie A a B.


Pokud jste materiály neobdrželi, pište nebo volejte: muzik@ddmtachov.cz    739 037 037
 

Tabulka s aktuálními daty pro jednotlivá kola BiO.
Termíny by neměly nekolidovat s maturitními zkouškami, jarními prázdninami apod.:
BiO_Rozvrh OK, KK a ÚK 
 

Na stránkách Biologické olympiády byly 11.10. 2022 zveřejněny vstupní úkoly pro účastníky Biologické olympiády kategorií C a D.
 
www.biologicka-olympiada.cz
 

Šk. kolo kat. A a B

Vážení organizátoři školních kol Biologické olympiády kategorie A a B,

jako laboratorní úlohu pro školní kolo BiO B připravujeme klasickou laboratorní techniku řezu listem sítiny. Pokud hrozí, že ve vašem kraji budou sítiny (klubkatá, rozkladitá, sivá) zapadané sněhem, je nejlepší si trs zasadit do květináče, případně nařezat svazek listů a dát do mrazáku. Lze ji koupit i v zahradnictvích a květinářství včetně internetových, např. Zde https://www.zahradnictvi-flos.cz/juncus-effusus-f-spiralis-twisted-arrows-sitina-rozkladita-twisted-arrows.html?variant=96471&gclid=Cj0KCQiA4aacBhCUARIsAI55maEGyhc83-WyGOmNn6tIAfySy-BMBhKUH-QaaHKYYmlwF-PthBgse88aAuPyEALw_wcB
 
Abychom přinesli zase nějaký nový nápad i na anatomická botanická barvení pro další použití ve vašich laboratorních cvičeních, plánujeme barvení roztokem floroglucinolu. Určitě (pokud ho již nepoužíváte) ve skříni s chemikáliemi starou lahvičku tohoto činidla (s názvem floroglucinol, nebo floroglucin, phloroglucin) najdete. Na 1% roztok budete potřebovat 1g. Roztok hotový můžete také najít pod názvem Wiesnerovo činidlo. Pokud nemáte, zkuste se poptat v okolí, na vysokých školách a nebo si lahvičku, která vám vystačí na mnoho let, objednejte u prodejců chemikálií.
Firma IPL Uherský Brod https://www.iplub.cz/ ipl.ub@email.cz  Ústy ředitele ing. Petra Lukeše: "Aktuálně bych uměl nabízet floroglucinol za cenu kolem 300,-Kč/5 g + 21% DPH nebo kolem 550,-Kč/10 g + 21% DPH. Pokud by to mohl být floroglucinol dihydrát, bylo by to ještě asi o 10% levnější. "

Větší balení (které opravdu nasytí vaši potřebu na mnoho let dopředu) od dalších obchodníků:
https://www.p-lab.cz/floroglucinol
https://shop.alchimica.cz/p/108-73-6-phloroglucinol-anhydrous-1-x-25-g/
http://cz.alfa-chemical.com/organic-chemistry/chemical-reagents/cas-6099-90-7-phloroglucinol-dihydrate.html

Pro případ, že se Vám nepovede činidlo sehnat, budou jako součást autorského řešení barevné fotografie, které ukážou, co by měli soutěžící vidět po obarvení. Ostatní úlohy pro kategorii A a B budou buďto nenáročné na přípravu nebo čistě teoretické.

Do konce kalendářního roku obdržíte zadání školního kola klasickou krajskou cestou. 
 
Za autory pracovní skupiny AB, Petr Šíma________________________________________________________________________
 
Podzimni_bestvinka_22 Podzimní Běstvinka je soustředění pro žáky druhého stupně ZŠ (nebo stejné ročníky víceletých gymnázií). V programu jsou biologické přednášky, malé projekty a celodenní výlet po krajině Poohří. Cena 600 Kč zahrnuje ubytování a částečně stravování. Žáci si budou muset dále zaplatit dopravu na a ze soustředění.

________________________________________________________________________


FO
Termíny krajských kol fyzikální olympiády jsou následující.


Kategorie A: středa 19. ledna 2022
Kategorie B: úterý 26. dubna 2022
Kategorie C: úterý 26. dubna 2022
Kategorie D: úterý 26. dubna 2022
Okresní kola FO
Kategorie E: středa 23. března 2022
Kategorie F: středa 23. března 2022
Krajské kolo E: čtvrtek 21. dubna 2022 

Pár informací, které se týkají letošního ročníku Fyzikální olympiády.
 
1) školní kola jsou již zveřejněna na stránkách fyzikální olympiády: http://fyzikalniolympiada.cz/stredni-skoly
 
Školní kola končí:
kategorie A - 4. 1. 2023
kategorie B, C, D - 29. 3. 2023
kategorie E, F - 24. 2. 2023
 
 
2) termíny krajských kol jsou následující:
kategorie A - 18. 1. 2023
kategorie B, C, D - 26. 4. 2023
kategorie E - 20. 4. 2023
 
3) Jako každý podzim i letos jsou plánovány instruktážní přednášky ke školním kolům v kategoriích A, B, C, D. Přednášky se uskuteční v posledních dvou týdnech listopadu.
Pro kategorii A je již znám termín a to 24.11.2023 od 9.00 v budově FPE, Klatovská 51, Plzeň.
Pro kategorii B, C a D budou termíny ještě upřesněny.
 
4) Od letošního roku je povinná registrace studentů do krajských kol FO pomocí rozhraní OSMO - https://osmo.fyzikalniolympiada.cz/ - další informace budou následovat, až bude vše aktuální.
 


_________________________________________________________________________

Krajské finále v deskových a společenských hrách

Propozice pro rok 2022: Krajský přebor vdeskových hrách pro Plzeňský kraj 2022 


______________________________________________________________________CIZÍ   JAZYK

Vážení organizátoři soutěží,
 
zde předkládáme propozice cizojazyčných soutěží na letošní školní rok:
Propozice_2023 Cizí jazyk 
 
Byly vytvořeny nové webové stránky (budou i dále průběžně doplňovány obsahem)
https://olympiady.vse.cz/ .

Web má dvě úrovně:
lympiáda v českém jazyce (mail ocj@vse.cz
Soutěže v cizích jazycích (mail ocjz@vse.cz).
 
Na úrovni Soutěže v cizích jazycích najdete informace k soutěžím v roce 2023 i propozice ke stažení (viz příloha). Propozice pro cizí jazyky do značné míry odrážejí předchozí ročník tak, aby zbytečně nekomplikovaly zaběhnuté mechanismy a plánované procesy na nižších úrovních.


__________________________________________________________________________

OČJ

Vážení organizátoři školních kol Olympiády v českém jazyce,
dne 25.11.22 bylo na školy mailem zaslány materiály k pořádání školního kola pro kat. I. a II. kategorii.

Pokud jste materiály neobdrželi, pište nebo volejte: muzik@ddmtachov.cz    739 037 037

Byly vytvořeny nové webové stránky (budou i dále průběžně doplňovány obsahem)
https://olympiady.vse.cz/ .

Web má dvě úrovně:
lympiáda v českém jazyce (mail ocj@vse.cz
Soutěže v cizích jazycích (mail ocjz@vse.cz).
 

__________________________________________________________________________

ChO

Úlohy testu školního kola CHO pro kat. A a E byly zaslány na školy dne 31.10.2022.

 
 
Kategorie A je určena pro žáky 3. a 4. ročníků všech typů středních škol s výjimkou středních odborných škol s chemickým zaměřením, 7. a 8. ročníků osmiletých gymnázií a 5. a 6. ročníků šestiletých gymnázií.
 
Kategorie E je určena pro žáky 3. a 4. ročníků středních odborných škol s chemickým zaměřením. Takovou školu v našem kraji nemáme, přesto úlohy byly také zaslány, kdyby se učitelé chemie chtěli na test podívat.

________________________________________________________________________


Přírodovědný Klokan

Zapojené školy:

ZŠ Černošín
ZŠ Kladruby
ZŠ Tachov, Hornická
ZŠ Stříbro Gagarinova
ZŠ Bezdružice
ZŠ Planá
Gymnázium Tachov
Gymnázium Stříbro
ZŠ Bor

Výsledky za okres TC budou zveřejněny 24.10.2022.


Termín konání soutěže Přírodovědný klokan pro školní rok 2022/2023 je stanoven na 12. 10. 2022.

Na školy byly zaslány zadání a další materiály potřebné pro hladký průběh letošního ročníku soutěže Přírodovědný klokan.

Správné odpovědi byly zaslány mailem na školy dne 12.10. 2022 .
Pokud se k Vám nedostaly, napište mi a zašlu Vám je: muzik@ddmtachov.cz


Statistiku účasti za vaši školu, prosím, doplňte do přiložené tabulky (do sloupečků označených okresem Tachov), uveďte jména žáků na prvních třech místech v každé kategorii. Příloha s názvem „Prirodovedny klokan_2022" obsahuje: list 1 – kategorie Kadet, list 2 – kategorie Junior, list 3 – nejlepší řešitelé.

Statistiku za vaši školu pošlete do 20.10.2022 na mail: muzik@ddmtachov.cz
(termín pro zaslání statistických výsledků za okres musím poslat do 24. října 2022)

Podrobnější pokyny pro vás jsou v souboru Dopis_organizátorům.
Veškeré dokumenty k soutěži také zde:
 Dokumenty k soutěžím - propozice OK (ddmtachov.cz)

_________________________________________________________________________

PYTHAGORIÁDA 

Školní kolo proběhne v týdnu od 17. do 21. října.

Zadání školního kola a organizační pokyny pro jeho uspořádání byly distribuovány do škol dne 13.10.2022 (pokud k Vám nedoputovaly, napište na: muzik@ddmtachov.cz)

​! Bohužel, do sazby se vloudily 2 chyby - u kategorie 6. ročník jsou prohozené výsledky úloh 10 a 11 a v 8. ročníku v úloze 7 vypadlo mínus.
 
Moc děkuji za sdílení opravy.


Základní informace k organizaci školního kola:
 • termín - kterýkoliv den příštího týdne (od 17. do 21. října 2022)
 • prezenčně v zapojených školách, žáci řešení odevzdávají v listinné podobě
 • soutěž trvá 60 minut čistého času (+ cca 10 minut na organizaci a pokyny žákům)
 • školní kolo opraví a vyhodnotí vyučující v jednotlivých školách dle autorských řešení školních kol - správný výsledek = 1 bod, max. 15 bodů
 • získá-li žák alespoň 9 bodů, stává se úspěšným řešitelem ŠK
 • organizátor ŠK zpracuje výsledkovou listinu a zašle je koordinátorům okresních kol, a to do 4. 11. 2022
 
Výsledkovou listinu všech zúčastněných žáků a přihlášky do okresního kola zašlete organizátorům okresního kola do pátku 11.11.2022
(u postupujících: jméno, příjmení, datum narození, třída) 

Kontakt: Mgr. Zuzana Kalčíková,  Gymnázium Stříbro
              e- mail: zuzanakalcikova@goas.cz  tel.: 374 630 260
 
Informace o soutěži: http://talentovani.cz/souteze/pythagoriada

Okresní kolo: 6.-9. ročník a odpovídající ročníky víceletých gymnázií  -  úterý 22.11.2022
Místo:  Gymnázium Stříbro,  začátek 9:00 – Z. Kalčíková

Soutěžící si přinesou psací a rýsovací pomůcky, blok, přezůvky a svačinu.
Tabulky a kalkulačky se nesmí používat.
 
Začátek okresních kol je stanovený na 9:00, ale pokud žáci nejsou závislí na příjezdu autobusu, přijdou k zápisu 15 minut před začátkem soutěže.
 
Kontakt: Mgr. Zuzana Kalčíková,  Gymnázium Stříbro
              e- mail: zuzanakalcikova@goas.cz  tel.: 374 630 260


Matematické soutěže 2022-2023 

________________________________________________________________________


MO

Pozor změna v propozicích MO pro okresní kola!
Matematické soutěže 2022-2023 Úlohy domácího kola kat. A, B, C, která jsou také zveřejněna na ústředních stránkách MO (http://www.matematickaolympiada.cz/).
V prvním zářijovém týdnu k nim přibyly návodné úlohy i s řešeními a informační leták.
Také úlohy a leták kategorií Z lze najít na ústředních stránkách MO.
"KOMENTÁŘE" k domácímu kolu kategorií A, B a C, které obsahují i řešení soutěžních úloh byly zaslány do škol.
 
Ještě chci upozornit na POSUN TERMÍNU OK Z6-8 z 11. 4. na středu 12.4. (na ústředních stránkách bylo datum opraveno, v letáku je od začátku správné datum, v informačním letáku MŠMT je bohužel původní datum, protože ke změně došlo až po jeho vydání).

Tabulka termínů soutěžních kol pro střední školy ve školním roce 2022/2023
 kategorie  školní kolo  krajské kolo  ústřední kolo
 A  Út 6. 12. 2022  Út 10. 1. 2023  Ne 19. 3. – St 22. 3. 2023
 B, C   Út 24. 1. 2023  Út 4. 4. 2023  nekoná se
 
Termíny konání soutěžních kol pro základní školy a nižší gymnázia ve školním roce 2022/2023
Kategorie 1. kolo  - Školní

 
2. kolo  3. kolo 
1. trojice úloh 2. trojice úloh Okresní Krajské
Z5 16. 11. 2022 9. 1. 2023 St  25. 1. 2023 -
Z6, Z7, Z8 16. 1. 2023 3. 3. 2023 St 12. 4. 2023 -
Z9 16. 11. 2022 9. 1. 2023 St 25. 1. 2023 Út 28. 3. 2023
 
 
Kategorie P
Krajská kola proběhnou 17. 1. 2023.
Ústřední kolo proběhne od 22. 3. do 24. 3. 2023 ve Zlíně.
 

___________________________________________________________


SOČ
SOČ Plakát 

Ze školních kol budou žáci postupovat rovnou do kola krajského ( u nás v kraji).
Možnost příjmu žádostí do nadačního fondu rodiny Kellnerových.
 
 
Nadace The Kellner Family Foundation přijímá žádosti o grant na akad. rok 2023/2024 pro studenty mířící na zahraniční univerzity! Příjem žádostí končí 12. 3. 2023.
 
Celostátní přehlídka SOČ:
 • celostátní přehlídka prací SOČ se bude konat ve dnech 16. – 18. června 2023 ve Středním odborném učilišti elektrotechnickém v Plzni, organizátorem soutěže je Gymnázium L. Pika v Plzni,
 • celá soutěž bude probíhat od pátku 16. června v prostorách Středního odborného učiliště elektrotechnického v Plzni,
 • ubytování bude na internátu SOUE,
 • stravování ve školní jídelně,
 •  v příloze plakát lze šířit, je též na webu SOČ www.soc.cz;  případně na https://talentovani.cz/souteze/stredoskolska-odborna-cinnost
 --------------------

Nastala tato změna oborů:
 
04. biologie a vědy o zemi
05. molekulární biologie
 
Vzhledem k počtům prací v původním oboru 05 budou po diskuzích s předsedy sloučeny obory a vyčleněn nový obor Molekulární biologie.
SOČ_ propozice_2022_23_final 


Seminář pro autory prací SOČ – 19. 10. 2022
  
19. října 2022 proběhne od 9.00 hodin seminář určený nadějným autorům prací Středoškolské odborné činnosti (SOČ) a jejich vedoucím pedagogům. Seminář se bude konat ON-LINE formou v platformě MS TEAMS. Odkaz je uveden níže. Součástí semináře budou přednášky, které mají autorům prací napovědět, jakých chyb se při tvorbě a obhajobách práce mají vyvarovat, jak by mohli svoji práci prezentovat před odbornými porotami SOČ. Na programu budou informace k organizaci SOČ, statistice a práce s daty, vhodnému výběru témat, spolupráci s konzultanty, koncepci a prezentaci práce, jazykové struktuře a její anotaci.
 
 Ve dnech 16. – 18. 6. 2023 bude Plzeňský kraj hostit národní (celostátní) kolo Středoškolské odborné činnosti (SOČ). Jedná se již o 45. ročník této soutěže. Plzeňský kraj tak naváže na úspěšné pořadatelství z roku 2014. Do Plzně se v červnu sjede 290 nejúspěšnějších žáků a dalších 90 porotců z celé České republiky. Historie SOČ se začala psát již v roce 1979, tehdy byla ještě soutěží československou. SOČ je soutěží víceoborovou, mezi 18 soutěžními obory si vybere každý, ať studuje na kterémkoli typu střední školy. Pokud se žáci v SOČ umístí na předních místech, mají otevřené dveře k dalšímu studiu (přijetí bez přijímacích zkoušek na VŠ) a pro řadu z nich se stane SOČ startem budoucí vědecké kariéry. SOČ přitom není jen vědomostní soutěží. Žáci v ní prokazují zejména schopnost samostatné práce a na rozdíl od jiných středoškolských soutěží si ve všech kolech vyzkouší obhajovat práci před odbornou porotou. Rozvíjí tak i své prezentační dovednosti a schopnost reagovat na dotazy porotců.
 
 
Schůzka Microsoft Teams
 
Připojit se přes počítač nebo mobilní aplikaci
 
Kliknutím sem se připojíte ke schůzce.
 
ID schůzky: 367 564 680 990
Přístupový kód: yWGXbD
 
Stáhnout Teams | Připojit se na webu
 
Další informace | Možnosti schůzky
 

________________________________________________________________________

DěO

Vážení organizátoři školních kol Dějepisné olympiády,
dne 21.11. bylo na školy mailem zasláno zadání a řešení školního kola pro I. a II. kategorii.

Pokud jste materiály neobdrželi, pište nebo volejte: muzik@ddmtachov.cz    739 037 037
 

Informace najdete též na webu https://talentovani.cz/souteze/dejepisna-olympiada, kam budou informace od nových organizátorů vkládány.
 
 1. Došlo k úpravě termínů postupových kol, organizátoři se omlouvají.
 2. Zadání písemných prací se týkají až ústředního kola a jsou zveřejněna takto v předstihu, aby o nich učitelé, žáci a studenti měli již dopředu jasnou představu.
 3. Organizátoři ústředního kola uvažují o možnosti uspořádat pro žáky a studenty Letní školu historie. Pomozte jim prosím v rozhodování a případném nastavení této školy svým hlasováním v krátké anketě: http://www.mojeanketa.cz/pruzkum/293415334/. Hlasování bude uzavřeno 13. 11. 2022.
 
Své připomínky či náměty k novému ročníku DěO, prosím adresujte na nového organizátora soutěže jindrich.kolda@uhk.cz

_________________________________________________________________________
PROGRAMOVÁNÍ

Informace učitelům informatiky o možnosti přihlásit žáky (studenty) do krajského kola Soutěže v programování.
 
Okresní kolo pořádají jednotlivé kraje dle svého uvážení (v okresu Tachov OK NENÍ).
Zájemci o tuto soutěž se mohou do soutěže přihlásit sami (přes seznam krajských garantů – viz propozice), nebo prostřednictvím svého učitele informatiky.
Pokud se okresní kolo nepořádá, přihlašují se přímo do krajského kola. Termín odevzdání přihlášek do krajského kola je do 31. 3. 2023.
Propozice soutěže v programování SVČ Radovánek 2022-2023 

Propozice_Programování 2022-23 
Soutěž v programování je pořádána pro žáky základních a středních škol v kategoriích „Programování“, a „Programování mikrořadičů“. Řídí se organizačním řádem soutěže č. j. MŠMT-23 169/2016-1 z 1. 8. 2016.
Kategorie:
Programování – žáci – určená pro žáky ZŠ a žáky odpovídajících ročníků víceletých gymnázií
Programování – mládež – určená pro žáky SŠ do 19 let včetně
Programování mikrořadičů – určená pro žáky ZŠ a SŠ do 19 let včetně
 
V kategorii „Programování” je možné pro řešení úloh používat jakýkoliv běžně používaný programovací jazyk.
V kategorii „Programování mikrořadičů” soutěžící během krajského i ústředního kola používají vlastní hardware a vývojové prostředí."
 
Termíny soutěžních kol:
okresní kola       únor – březen 2023
krajská kola        20. – 22. 4. 2023
ústřední kolo     červen 2023
 

Cookies


Cookies jsou malé datové soubory, které internetové stránky ukládají na Váš počítač nebo mobilní zařízení v okamžiku, kdy si tyto stránky začnete prohlížet. Tyto soubory jsou při návratu na webovou stránku pomocí prohlížeče odeslány zpět na servery. S pomocí cookies má webová stránka informace o předchozích aktivitách uživatelů.

Pomocí vašeho prohlížeče můžete spravovat vaše cookies. Vždy máte možnost již uložené cookies smazat. Dále v závislosti na vašem prohlížeči je možné omezit využívání cookies pro konkrétní webovou stránku, omezit jejich ukládání či nastavit nucené smazání všech cookies po uzavření prohlížeče.


Technické cookies jsou nezbytné pro správné fungování webu a všech funkcí, které nabízí. Z tohoto důvodu nepožadujeme Váš souhlas s jejich využitím. Technické cookies nemohou být individuálně deaktivovány.